[CASE STUDY] L’Oréal-UNESCO dla Kobiet i Nauki – kampania PR promująca kobiety w świecie nauki

Kampania PR promująca rolę kobiet w świecie nauki dla L'Oreal POlska

Program L’Oréal-UNESCO dla Kobiet i Nauki ma na celu promocję osiągnięć młodych polskich naukowczyń i wspieranie ich na każdym szczeblu kariery zawodowej. W ostatnim roku dzięki skutecznym, wielokanałowym działaniom medialnym publikacje  dotyczące programu wygenerowały zasięg na poziomie 23 milionów. Informacje były publikowane w największych serwisach opiniotwórczych w Polsce.

Kampania nie tylko podkreśliła zaangażowanie firmy L’Oréal w rozwój polskiej nauki, ale również zwróciła uwagę na problem niskiej reprezentacji kobiet w tym sektorze, wynoszącej zaledwie 33%.

L'Oreal dla Kobiet i Nauki

Firma, dla której realizowany jest projekt

Organizatorami programu są L’Oréal Polska (w ramach Fundacji L’Oréal) i Polski Komitet do spraw UNESCO, a partnerami Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PAN oraz UN Global Compact Network Poland.

Marka L’Oréal jest znana z inwestowania w innowacje i technologie w dziedzinie kosmetyków, mając na uwadze zarówno potrzeby lokalnego rynku, jak i globalne trendy. Firma ta stawia na zrównoważony rozwój, co objawia się nie tylko w produkcji, ale również w praktykach korporacyjnych skoncentrowanych na redukcji wpływu działalności na środowisko.

Oprócz działalności biznesowej, L’Oréal Polska angażuje się również w różnorodne projekty społeczne i edukacyjne. Przykładem jest zaangażowanie w program „, który wspiera kobiety w nauce, promując ich rozwój zawodowy i naukowy.

PR dla projektu L'Oreal

Cel i adresaci projektu

Celem projektu jest udzielenie wsparcia finansowego i promocja utalentowanych kobiet-naukowczyń prowadzących prace badawcze w dziedzinie nauk o życiu. Projekt ma na celu zwiększenie reprezentacji kobiet w nauce, które obecnie stanowią jedynie 33% wszystkich naukowców.

Poprzez podnoszenie świadomości społecznej o osiągnięciach oraz oferowanie konkretnego wsparcia, program aspiruje do utrzymania w nauce zdolnych kobiet i wspierania równości płci w środowisku akademickim.

Grupa docelowa to kobiety-naukowczynie, których badania mogą przyczynić się do przełomów w naukach o życiu, pomagając im kontynuować karierę naukową na wysokim poziomie.

Kobiety-naukowczynie w kampanii L'Oreal

Strategia

Strategia komunikacji programu L’Oréal-UNESCO dla Kobiet i Nauki zakłada budowanie zasięgu komunikacji medialnej, mające na celu podniesienie świadomości o wkładzie kobiet w naukę.

W komunikacji z mediami prezentowaliśmy sylwetki stypendystek programu oraz realizowane projekty badawcze przełomowych odkryć w leczeniu onkologicznym czy powstania nowych leków oddziaływujących na centralny układ nerwowy, które mogą być stosowane np. w leczeniu stwardnienia rozsianego. Przyczyniając się w ten sposób do budowania autorytetu naukowego i promowania równości płci w środowisku akademickim.

Dodatkowo przez cały rok angażowaliśmy media do współpracy na każdym etapie programu relacjonując jego przebieg – od naboru zgłoszeń do kolejnej edycji programu po uroczystą galę ogłoszenia wyników. W ten sposób zapewniając ciągłość komunikacji i widoczność programu oraz jego uczestniczek ze wszystkich edycji.

Po starannym procesie selekcji, który obejmował rejestrację kandydatek przez dedykowaną stronę internetową i ocenę zgłoszeń przez prestiżowe jury, zwieńczeniem programu jest uroczysta gala. W trakcie tego wydarzenia, prowadzonego przez znaną dziennikarkę Grażynę Torbicką, ogłaszane są laureatki stypendiów.

Gala L'Oreal dla Kobiet i Nauki

Media o L'Oreal dla Kobiet i Nauki

Realizacja

Opisywany projekt jest realizowany w Polsce od ponad 24 lat. W kolejnych latach jego realizacja składa się zawsze z trzech głównych etapów, które są kluczowe dla osiągnięcia celów programu:

  1. Rekrutacja i selekcja kandydatek

Etap ten rozpoczyna się corocznie w marcu i trwa do końca kwietnia. Kandydatki na stypendystki zgłaszają swoje kandydatury przez specjalnie przygotowaną stronę internetową. Proces aplikacyjny wymaga od nich dostarczenia szeregu dokumentów, w tym życiorysu, wykazu publikacji naukowych, opinii opiekuna naukowego oraz opisu planów naukowych. To wszystko pozwala na wstępną ocenę dotychczasowych osiągnięć i potencjału naukowego.

  1. Ocena zgłoszeń i wybór laureatek

Zgłoszenia są oceniane przez jury składające się z 17 ekspertów naukowych z różnych ośrodków badawczych w Polsce, w tym osoby wskazane przez Polski Komitet ds. UNESCO, MNiSW oraz PAN i UNGC. Proces ten ma na celu wyłonienie najbardziej obiecujących naukowczyń, które otrzymają wsparcie finansowe. Decyzja jury jest ogłaszana podczas uroczystej gali, która zazwyczaj odbywa się w listopadzie.

  1. Promocja i Wsparcie Laureatek

Ostatni etap to szeroko zakrojona komunikacja osiągnięć stypendystek w mediach. Działania promocyjne są realizowane przez cały rok – począwszy od promowania działań stypendystek z roku poprzedniego na początku roku, aż po aktywności nowo wybranych laureatek po ogłoszeniu wyników i finałowej gali. Wsparcie mediów jest kluczowe w budowaniu wizerunku naukowczyń jako liderek w swoich dziedzinach oraz w promowaniu równości płci w środowisku naukowym.

Te trzy etapy stanowią spójny proces, który nie tylko promuje wybitne osiągnięcia kobiet w nauce, ale również inspiruje kolejne pokolenia do rozwijania swojej kariery naukowej.

Przykładowe wyniki medialne kanpanii realizowanej przez OBTK dla L'Oreal

Wyniki

Wyniki projektu L’Oréal-UNESCO dla Kobiet i Nauki  osiągają wielowymiarowy sukces, przyczyniając się do promocji równości płci w nauce i podnoszenia statusu naukowczyń. Oto kluczowe osiągnięcia:

  1. Zwiększenie Widoczności Kobiet w Nauce

Dzięki starannie zaplanowanym działaniom promocyjnym, projekt skutecznie zwiększa widoczność osiągnięć kobiet w nauce. Informacje o stypendystkach i ich pracy badawczej w 2023 roku wygenerowały ponad 23 miliony zasięgu w najważniejszych mediach ogólnopolskich i lokalnych, takich jak: Gazeta Wyborcza, Polskie Radio, Rzeczpospolita i wiele innych. Program wspiera również współpraca z uczelnianymi biurami karier na terenie całej Polski. Dodatkowo start naboru i sylwetki stypendystek promowane są na stronie internetowej www.lorealdlakobietinauki.pl, jak również na Facebooku www.facebook.com/lorealpoland.

Mnogość publikacji medialnych nacząco wpływa na rozpoznawalność kobiet w środowisku naukowym i inspiruje kolejne pokolenia kobiet do kariery naukowej.

  1. Wsparcie Rozwoju Kariery Naukowej

Stypendia przyznawane w ramach programu finansują dalsze badania stypendystek, co pozwala na realizację ambitnych projektów badawczych i przyczynia się do ich naukowego rozwoju. W Polsce od początku projektu jury programu wyróżniło 123 stypendystki, które dzięki temu wsparciu osiągnęły znaczące postępy w swoich dziedzinach, publikując wyniki swoich badań w prestiżowych czasopismach naukowych. Do edycji realizowanej w 2023 roku zgłosiły się 274 naukowczynie, z których jury wybrało 6 kolejnych stypendystek.

  1. Promocja Równości Płci

Program skutecznie zwraca uwagę na problem niskiej reprezentacji kobiet w nauce, która wynosi tylko 33%. Poprzez publiczne dyskusje i tematykę poruszaną na galach oraz w mediach, projekt uświadamia społeczeństwo o znaczeniu równości płci w środowiskach akademickich i badawczych.

  1. Budowanie sieci profesjonalnych kontaktów

Program oferuje również uczestniczkom nawiązywanie wartościowych kontaktów zawodowych, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju naukowego i zawodowego. Stypendystki programu często zyskują także międzynarodową rozpoznawalność, co przekłada się na lepsze możliwości rozwoju kariery i dalszą pracę w środowisku naukowym.

Przykladowe wycinki prasowe - działania PR dla L'Oreal Polska

Podsumowanie

Te osiągnięcia pokazują, że projekt L’Oréal-UNESCO dla Kobiet i Nauki ma znaczący wpływ na promocję równości płci w nauce i podnosi status kobiet-naukowczyń, tworząc bardziej zrównoważone i inkluzywne środowisko naukowe na całym świecie.

Dzięki swojemu zaangażowaniu i długotrwałym działaniom, program L’Oréal-UNESCO dla Kobiet i Nauki odegrał znaczącą rolę w zmniejszeniu dysproporcji płciowych w nauce i przyczynił się do rozwoju licznych naukowych karier, stanowiąc ważny krok na drodze do równości w świecie nauki.

Współpraca PR agencji OBTK z L'Oreal Polska